Vyhrajte snubný prsteň alebo svadobné obrúčky v hodnote 500 €

Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom „Vyhrajte snubný prsteň alebo svadobné obrúčky v hodnote 500 €” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť ZLATO lux, s.r.o. so sídlom Hlavná 83, 04001 Košice, IČO: 44500572 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže.

1. Trvanie súťaže

1a). Prihlasovacia fáza

      Trvá od dátumu vyhlásenia súťaže, t. j. 15. decembra 2017 do termínu uzávierky súťažných fotografií, t.j. 15. januára 2018.

1b). Súťažná fáza

      Trvá od momentu uverejnenia súťažných fotografií na facebookovej stránke Zlato lux do termínu ukončenia hlasovania, t. j. od 22. januára do polnoci 31. januára 2018.

2. Podmienky účasti v súťaži

2a). Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do 15. januára 2018 zašle na adresu skyradio@skyradio.sk fotografiu v elektronickej podobe, tzv. selfie s vyobrazením seba a svojho partnera. Fotografia s vyobrazením iba jedného partnera je neplatná. Prípustné formáty: jpg, tiff, bmp, pdf.

2b). Súťaže sa môžu zúčastniť len nezosobášené páry staršie ako 18 rokov. Horná veková hranica je neobmedzená. Účasť jednotlivcov, alebo zosobášených manželských párov je neplatná.

2c). K fotografii je potrebné pripojiť meno a priezvisko obidvoch súťažiacich, ako aj miesto bydliska. Aspoň jeden zo súťažnej dvojice musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

2d). Každý pár, ktorý si svoju súťažnú selfie fotografiu príde vyhotoviť priamo do niektorej z pobočiek Zlato lux a odošle ju na adresu skyradio@skyradio.sk, automaticky získa poukážku na 10% zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru v sieti Zlato lux.

3. Priebeh súťaže a kritériá výhry

3a). Fotografie, ktoré splnia základné kritériá účasti, definované v bodoch 2a) až 2d), budú automaticky zaradené do súťaže – t.j uverejnené na facebookovej stránke Zlato lux na začiatku súťažnej fázy – 22. januára 2018.

3b). Fotografia, ktorá v priebehu súťažnej fázy (od 22. januára do polnoci 31. januára 2018) získa najviac “reakcií” (najčastejšie bude označená “páči sa mi to”, alebo niektorým z ďalších emotikonov, ktoré sú na Facebooku k dispozícii), vyhráva prvú cenu – darčekovú poukážku na nákup snubného prsteňa alebo svadobných obrúčok v hodnote 500,- €.

3c). Fotografia na druhom mieste získava 2. cenu – darčekový poukaz na nákup značkových hodiniek v hodnote 200,- € podľa vlastného výberu.

3d). Fotografia na treťom mieste obdrží tretiu cenu – darčekový poukaz na nákup ľubovoľného tovaru z predajní Zlato lux v hodnote 100,- €.

3e). K určeniu víťaza dôjde jednoduchým súčtom reakcií pod súťažnými fotografiami.

3f). Akákoľvek forma podpory súťažiacich – priame zdieľanie súťažnej fotografie na vlastnom profile, alebo zdieľanie prostredníctvom tretích osôb, je povolená.

4. Nakladanie s výhrou

4a). Každý výherca prvej až tretej ceny má právo využiť darčekový poukaz na zakúpenie daného tovaru podľa vlastného výberu, t.j. v hodnote nižšej alebo vyššej ako je hodnota výhry.

4b). Ak si výherca vyberie tovar v hodnote vyššej ako je stanovená hodnota jeho výhry, rozdiel medzi hodnotou výhry a cenou tovaru doplatí v hotovosti.

4c). Ak si výherca vyberie tovar v hodnote nižšej ako je stanovená hodnota výhry, zvyšný kredit môže využiť na nákup iného tovaru. Súťažiaci nemá nárok na vyplatenie zvyšného kreditu v hotovosti.

4d). Súťažiaci nemá nárok na preplatenie celej výhry v hotovosti.

5. Osobné údaje

5a). Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k spracovaniu osobných údajov primeraným spôsobom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou.

5b). Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

5c). Účastník súťaže dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

6. Záverečné ustanovenia:

6a). Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, ak nie sú v rozpore s právami súťažiacich. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

6b). Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

6c). Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Na výhry sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

6d). Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.